HỘI THAO NĂM HỌC 2018-2019

HỘI THAO NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

...
HỘI THI ATGT NĂM HỌC 2018-2019

HỘI THI ATGT NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN THÁNG 9

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN THÁNG 9

Lượt xem:

...
Chào mừng đại hội công đoàn tỉnh ĐĂKLĂK

Chào mừng đại hội công đoàn tỉnh ĐĂKLĂK

Lượt xem:

...
Tham quan du lịch 2018

Tham quan du lịch 2018

Lượt xem:

...
Đơn vị văn hóa 2016-2017

Đơn vị văn hóa 2016-2017

Lượt xem:

...
Quy chế: Phối kết hợp với chính quyền

Quy chế: Phối kết hợp với chính quyền

Lượt xem:

...
Chương trình hoạt động CĐCS năm 2017-2018

Chương trình hoạt động CĐCS năm 2017-2018

Lượt xem:

...
Hội thi: Nét đẹp phụ nữ xã Cưmgar 20-10-2017

Hội thi: Nét đẹp phụ nữ xã Cưmgar 20-10-2017

Lượt xem:

...
Xuân yêu thương 2017

Xuân yêu thương 2017

Lượt xem:

...
CHỈ THỊ Số 21-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

CHỈ THỊ Số 21-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Lượt xem:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số 21-CT/TW Đ_Ả__N_G_ _C_Ộ_N__G__ S_Ả_N_ _V_IỆ_T__ N__A_M_ Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2018 CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới ________ Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X, công tác phụ nữ đã được các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính... ...
KẾ HOẠCH  Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2018

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2018

Lượt xem:

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐĂK LĂK LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CƯ M’GAR   Số:        /KH-LĐLĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Cư M’gar, ngày  20  tháng 4 năm 2018     KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2018   Thực hiện kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ, ngày 19/4/2018 của Liên đoàn Lao... ...
Trang 1 / 212 »